Gräsås

Om vindkraftsparken Gräsås

RWE söker tillstånd för att få bygga och driva en vindkraftsanläggning vid Gräsås, cirka 10 kilometer norr om Oskarström i Halmstads kommun. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län (MPD) meddelade i beslut den 1 mars 2023 tillstånd för verksamheten.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (MMD). MMD fann den föregående prövning bristfällig och återförvisade ärendet tillbaka till MPD. I mars 2024 inkom RWE med justerade yrkanden till MPD.

Tillståndsansökan omfattar 6 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. Energiproduktionen beräknas uppgå till ungefär 108 000 000 kWh per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i nästan 22 000 villor.

För mer information om den planerade verksamheten hänvisas till underlaget som kan laddas ner via länkar nedan.

Platsens lokalisering

Gräsås - Platsens lokalisering | RWE i Norden

Klicka på bilden för att zooma

Fakta och siffror

Cirka 00 kWh

Total installerad kapacitet

Nästan 00 villor

Användningen hushållsel

00

Antal vindkraftverk

00 meter

Maximal totalhöjd

Cirka 00 km

Lokalisering norr om Oskarström i Halmstads kommun

Mars 00

RWE inkom med justerade yrkanden till MPD

Tillståndsansökan som är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län

Ansökan Justerade yrkanden från 2024 kan laddas ner här. Den ursprungliga tillståndsansökan från 2021 kan laddas ner här.
Kartor Karta över utformningen av anläggningen kan laddas ner här.
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan kan laddas ner här.
Teknisk beskrivning Den tekniska beskrivningen kan laddas ner här.
Landskap och fotomontage Hur landskapet kommer att förändras om anläggningen byggs kan du läsa här.


Ljud och skuggor

Ljud från befintliga vindkraftsanläggningar i omgivningen och hur ljudnivån kommer att bli om vindkraftspark Gräsås byggs redovisas i ljudberäkningar som du kan ladda ner här.

Skuggor från befintliga vindkraftsanläggningar i omgivningen redovisas här. Skuggnivåer som uppkommer om vindkraftspark Gräsås byggs redovisas i skuggberäkningar som du kan ladda ner här.

Frågor om Vindpark Gräsås

Vill du komma i kontakt med oss på RWE kan du kontakta:

Clemens Kellander

Biträdande projektledare

Göran Fagerström

Tillståndsansvarig