RWE Image

Vi undersöker möjligheterna för en av Östersjöns största havsbaserade vindkraftsparker

Neptuni

Neptuni är ett av våra så kallade Greenfield-projekt, vilket innebär att vi börjar från grunden med att undersöka de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i området. RWE har ansökt om att få utföra nödvändiga bottenundersökningar som också kommer bidra med underlag för de tillstånd som vindkraftparken kommer att behöva. 

Vindparken, som skulle ha en installerad effekt på cirka 1 400 MW, skulle vara viktig för att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att kunna ställa om industrin och transporterna.

Området

Området ligger nordost om Ölands norra udde, cirka 5–20  km från kusten, och ligger delvis i Sverige Sjöterritorium, delvis i Sveriges ekonomiska zon. Området vi undersöker är 640 kvadratkilometer stort, och en eventuell framtida vindpark skulle ha en yta på omkring 300 kvadratkilometer.

Hela det aktuella området är utpekat som riksintresse för vindbruk. Förutsättningarna för vindkraft är bra med både goda vindförhållanden och ett begränsat vattendjup.

RWE Image

Fakta om Neptuni

Det aktuella området kan rymma en vindkraftpark med en total installerad effekt på cirka 1 400 MW. Det möjliggör en elproduktion på cirka 6 TWh per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i omkring 1,2 miljoner villor. 

Elproduktionen kan minska utsläppen av koldioxid med 3,6 miljoner ton per år, lika mycket som 2,2 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Total installerad kapacitet Cirka 1400 MW
Förväntad elproduktion Cirka 6 TWh
Vattendjup i området  20-110 meter
Lokalisering 5-20 km nordost om Ölands norra udde
Yta Cirka 300 kvadratkilometer

Tillståndsprocessen

För att anlägga en vindpark krävs en lång rad olika tillstånd. Det första som behövs är ett tillstånd att utföra bottenundersökningar för att bedöma de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en framtida vindkraftpark och en framtida förläggning av en kraftöverföringskabel till det svenska fastlandet. Dessa undersökningar bidrar också med underlag för de tillstånd som vindkraftparken kommer att behöva i en senare tillståndsprocess. 

För undersökningar och utforskning av havsbotten krävs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL). RWE har fått undersökningstillstånd av Regeringen.

Undersökningar kommer att genomföras i hela undersökningsområdet i en eller flera faser. Resultaten från undersökningarna kommer att ligga till grund för beslut om lokalisering och utformning av den planerade vindkraftparken med hänsyn tagen till områdets förutsättningar och en minimerad miljöpåverkan.

Havsbaserad vindkraft ger stor klimatnytta

Elproduktionen från Neptuni kan bli omkring 6 TWh per år. Det kan minska utsläppen av koldioxid med 3,6 miljoner ton per år, lika mycket som 2,2 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Utsläppen minskar både genom att förnybar el ersätter fossila råvaror och bränslen i industrin och transporterna i Sverige, och genom att en ökad svensk elproduktion trycker undan kolkraft i grannländerna.

Nya arbetstillfällen till regionen

RWE beräknar att byggnationen av Neptuni kommer att innebära omkring 1000 arbetstillfällen per år under de 2-3 år som bygget pågår. 

Under de cirka 30 år som vindparken beräknas vara i drift kommer omkring 100 arbetstillfällen per år att skapas.