RWE Image

Vi undersöker möjligheterna för en av Östersjöns största havsbaserade vindkraftsparker

Neptuni

Avgränsningssamråd

Just nu pågår samråd för vindkraftparken Neptuni. Du kan ladda ned samrådsunderlaget här.

Ladda ned

Lämna ditt yttrande

Här kan du lämna ditt yttrande avseende vindkraftparken Neptuni.
Så här behandlar vi dina personuppgifter, läs mer här.

Kontakta oss

Vindkraftparken Neptuni

Neptuni är RWE:s nya satsning som beräknas kunna bli en vindkraftpark som producerar upp till 1,6 gigawatt (GW).

RWE bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället, bidra till klimatomställningen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Stora havsbaserade vindkraftsparker som Neptuni kan byggas på cirka 4 år och är därför ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att möta Sveriges snabbt ökade elbehov med storskalig förnybar elproduktion. Den havsbaserade vindkraftparken Neptunis planerade produktion uppgår till 6,4 TWh per år vilket motsvarar ca 2,2 % av Sveriges framtida elbehov år 2050 som av Energimyndigheten beräknats till ca 230-350 TWh. På regional nivå skulle vindkraftparken Neptuni kunna bidra med hela 53 % av Kalmar läns energianvändning (beräknat på Kalmar läns energibalansrapport år 2019).

Projektområdet

Neptuni vindkraftpark planeras att uppföras i Östersjön, ca 12 km nordost om Öland, ca 26 km väster om Gotland samt ca 36 km öster om fastlandet. Området för vindkraftparken omfattar ca 231 km2 och ligger delvis inom svenskt territorialhav i Borgholms kommun och delvis inom svensk ekonomisk zon.

Förutsättningarna för vindkraft är bra med både goda vindförhållanden och vattendjup på ca 20-110 meter.

Platsens lokalisering

RWE Image

Klicka på bilden för att zooma

Fakta om Neptuni

Upp till ca 00 GW

Installerad effekt

ca 00 km²

Parkområdets areal

max 00

Antal vindkraftverk

max 00 m

Vindkraftverkens höjd (inklusive rotorblad)

max 00

Plattformar för transformator- och/eller omriktarstationer

Upp till 00 TWh

Planerad produktion per år

Neptuni vindkraftpark kommer att ha en installerad effekt på upp till ca 1,6 GW. Vindkraftparken omfattar upp till 110 vindkraftverk och upp till 3 plattformar för transformator- och/eller omriktarstationer. Vindkraftparkens anläggningsdelar kopplas ihop genom ett kabelnät.

Elen som vindkraftparken producerar kommer att överföras i anslutningskablar till en nätanslutningspunkt på land för uppkoppling mot det svenska elnätet. Anslutningskablar prövas separat och omfattas inte av pågående avgränsningssamråd.

Tillståndsprocessen

För att anlägga en vindkraftpark krävs en lång rad olika tillstånd. Ett tillstånd behövs för att utföra havsbottenundersökningar i området för den planerade vindkraftparken. Undersökningarna utförs för att bedöma de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för den planerade vindkraftparken, det interna kabelnätet och en framtida förläggning av en kraftöverföringskabel till det svenska fastlandet. Bottenundersökningarna bidrar också med underlag för miljökonsekvensbeskrivningen och de tillstånd som vindkraftparken och kabelnätet kommer att behöva i tillståndsprocessen.

Den planerade miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken (1998:808), lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, och lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL).

Inom svenskt territorialvatten aktualiserar verksamheten tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken med tillhörande anläggningar samt vattenverksamhet. Inom Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd enligt 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ). Det interna kabelnätet, som bland annat förbinder vindkraftverken samt eventuella transformator- och/eller omriktarstationer inom vindkraftparken, kräver tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL).

För att utforska kontinentalsockeln krävs också tillstånd enligt KSL. Bolaget har erhållit undersökningstillstånd för området, men ytterligare undersökningar kommer att behövas inför detaljprojektering.

Det närmaste Natura 2000-området ligger på ca 25 km avstånd från den planerade vindkraftparken. Om det bedöms att den planerade verksamheten medför risk för betydande påverkan på miljön i något Natura 2000-område kommer tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att sökas.

Inkomna synpunkter, information och frågor under samrådet är ett viktigt underlag för RWE:s arbete med projektet och kommer tillsammans med resultat från fördjupade studier och planerade inventeringar ligga till grund för projektets fortsatta utformning. Kommande tillståndsansökningar med tillhörande MKB utformas och avgränsas utifrån vad som framkommer under samrådet.


Lokala jobbmöjligheter

Om vindkraftparken Neptuni realiseras beräknas mer än 1000 anställda behövas i anläggningsskedet. När vindkraftparken är färdigställd krävs ungefär 150 anställda för drift och underhåll.

Stor potential för hamnutveckling om projektet realiseras

Infrastrukturprojekt till havs, som havsbaserade vindkraftsparker, kräver ofta omfattande logistiskt stöd. Detta leder till en betydande tillväxt för både närliggande hamnar och samhällen. Framför allt, ser vi tre områden där hamnar kan dra särskild nytta av etableringen av havsbaserad vindkraft:

RWE Image

Ekonomisk tillväxt

Tillströmningen av offshorerelaterade företag, inklusive underhållstjänster, leverantörskedjan och transporter - som i sin tur kan skapa nya arbetstillfällen och stimulera lokala ekonomier. Dessutom kan den ökade sjötrafiken öka intäkterna från hamnavgifter och relaterade tjänster.

Visa mindre
Ekonomisk tillväxt
RWE Image

Förbättrad infrastruktur

För att tillgodose behoven hos offshore-projekt kan hamnar genomgå uppgraderingar och utbyggnader. Det kan handla om att muddra farleder och hamnbassänger, bygga nya kajer eller terminaler och förbättra landanläggningarna för godshantering och lagring.

Visa mindre
Förbättrad infrastruktur
RWE Image

Teknologiska framsteg

Offshore-utveckling kräver ofta specialiserad teknik och expertis. Samarbeten mellan offshoreföretag och lokala industrier eller forskningsinstitutioner kan stimulera innovation och kunskapsutbyte och positionera regionen som ett nav för maritim teknik och forskning.

Visa mindre
Teknologiska framsteg

Sammanfattningsvis finns det en enorm potential att etableringen av en ny havsbaserad vindkraftpark kan omvandla en närliggande hamn till ett viktigt och dynamiskt nav för ekonomisk aktivitet som driver tillväxt, innovation och hållbarhet i södra Sverige.

RWE Image

Rickard Olsen Pella

Projektchef

RWE Image

Sofia Caesar

Tillståndsansvarig