Långåsen Vindkraftsprojekt i Ånge kommun

Tillståndsansökan

Under ”Information och bilagor” finns allt du kan tänkas vilja veta om vindkraftsprojektet Långåsen. Här hittar du bland annat  miljökonsekvensbeskrivning, bilagor och samrådsredogörelse. Samråd för vindkraftsparken hölls mellan den 1 september till 13 oktober 2023. ”Här” kan du ladda ned tillståndsansökan som har lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland i juni 2024. Just nu handläggs ansökan av Länsstyrelsen i Västernorrland. Saknar du någon information? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar? Vänligen kontakta oss

Under ”Frågor och svar” hittar du svar på vanligt förekommande frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta RWE:s projektledare med information, synpunkter eller förslag

Tillståndsansökan vindkraftspark Långåsen

RWE Renewables Sweden AB ansöker om nytt tillstånd för att bygga en vindkraftspark vid Långåsen i Ånge kommun. RWE övertog projektet Långåsen av Nordex år 2020. Det fanns ett gällande tillstånd för 7 vindkraftverk med en maximal höjd av 190 m och en installerad effekt på totalt 17,5 MW sedan 2012 som utgick vid årsskiftet 2023/2024. På grund av förseningar i processen med att ansluta vindkraftsparken till elnätet har projektet inte realiserats. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av vindkraftverk sprungit iväg mot allt högre verk som utnyttjar vindens energiresurser betydligt effektivare och därmed producerar mer el.

RWE har skickat in en ansökan om nytt tillstånd den 2 juli 2024 och ansökan handläggs nu av Länsstyrelsen i Västernorrland. Den nya ansökan omfattar maximalt 7 verk med en maximal totalhöjd om 290 meter och beräknas producera 200 GWh förnybar el per år till Sveriges energiomställning.


Fakta om Långåsen

Projektområdet för vindkraftspark Långåsen ligger i Ånge kommun, Västernorrlands län. Ånge, som är huvudort i kommunen, och byn Parteboda ligger cirka fem kilometer nordväst respektive nordost om projektområdet. Närmast boende finns i Nedergårdarna, Mellangårdarna respektive Julåsen cirka fyra kilometer sydost om projektområdet. Inom ett par kilometer från projektområdet finns fritidsbebyggelse i Nybodarna sydost om projektområdet. Orterna Östavall och Alby ligger cirka 12 kilometer väster om projektområdet.

Vindkraftspark Långåsen väntas öka industrins konkurrenskraft i Ånge kommun genom att öka tillgången till förnybar el och genom att pressa ned priset på el. En utförligare beskrivning av vindkraftspark Långåsens samhällsnytta återfinns i bilaga 4 till tillståndsansökan, PM Miljö- och samhällsnytta.

Layout

På kartan visas den preliminära layouten för Långåsen vindkraftspark. Utformningen har tagits fram med hänsyn till lokala naturvärden och kommunens översiktsplan.

Layout Långåsen vindkraftspark

Layout Långåsen vindkraftspark

Klicka på bilden för att zooma

Om projektet realiseras, kan det bidra till att ge:

00 miljoner kr

till kommunal- och landstingskatt från regional arbetskraft enligt prognos från Vindkraftcentrum.

00 ton

i minskning av växthusgaser om året jämfört med om den inte byggs.

00 % *

i bygdemedel till lokalt närings- och föreningsliv. Detta motsvarar ungefär 33 miljoner kronor för vindkraftsprojektet Långåsen över dess livstid.

*Läs mer under frågor och svar om vilka möjligheter som finns för ekonomisk ersättning.

Så skapar vindkraften lokal nytta

Handskakning

Fler arbetstillfällen

Vindkraftspark Långåsen kan bidra med cirka 37 regionala årsarbeten under byggtiden och två till tre lokala årsarbetstillfällen under 40 års drift. Kommunal- och landstingskatt från regional arbetskraft uppgår enligt Vindkraftcentrums prognos till totalt cirka 16,5 miljoner kronor.

Visa mindre
Fler arbetstillfällen
Hjärta

En levande landsbygd

RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindkraftsparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindkraftsparken redan från början. Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i.

Visa mindre
En levande landsbygd
Dialogen

Dialog om lokala behov

Det viktigaste för oss är att det är de lokala behoven som styr hur bygdemedlen ska användas. För att ge ett par exempel på bygdemedel till närboende  till vindkraftsparken, kan pengarna användas till: startfinansiering för solcellsanläggning som förser byarna med egen el, småföretag, föreningar och upprustning av verksamheter.

Vi vill gärna ha en dialog med lokalsamhället för att få fram förslag och idéer från kringboende om hur bygden kan utvecklas, så att pengarna ger maximal nytta för bygden.

Har du andra idéer? Kontakta gärna oss och berätta vad du tycker är viktigt!

Visa mindre
Dialog om lokala behov
Euro

Del av vinsten till bygden

En vindkraftspark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

Visa mindre
Del av vinsten till bygden
Blad

Stor miljönytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och minska klimatpåverkan. Dessutom finns det flera andra fördelar för den lokala miljön i Sverige med att minska förbränningen av fossila bränslen, så som minskningar av marknära luftföroreningar, övergödning, försurning och oljespill i haven. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Visa mindre
Stor miljönytta
Grafik med pil som pekar uppåt

Mer förnybar el

Enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad i hela Sverige bör vindkraften i Västernorrlands län byggas ut till 7,5 TWh år 2040. De cirka 0,2 TWh som planerade Vindkraftspark Långåsen kan producera skulle utgöra ett betydelsefullt bidrag till det målet och till att möta ett ökat energibehov lokalt och i regionen.

Visa mindre
Mer förnybar el

Vanliga frågor och svar kring projektet

RWE Image

Clemens Kellander

Projektledare