Greenfield-projekt Ymer | RWE
Greenfield-projekt Ymer | RWE

Ymer

Avgränsningssamråd

Just nu pågår samråd för vindkraftparken Ymer. Du kan ladda ned samrådsunderlaget här.

Ladda ned

Lämna ditt yttrande

Här kan du lämna ditt yttrande avseende vindkraftparken Ymer.
Så här behandlar vi dina personuppgifter, läs mer här.

Kontakta oss

Ymer är ett av våra Greenfield-projekt, vilket innebär att vi börjar från grunden med att undersöka de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i området. RWE har ansökt om att få utföra nödvändiga bottenundersökningar som också kommer bidra med underlag för de tillstånd som vindkraftparken kommer att behöva.

RWE bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället, bidra till klimatomställningen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vindkraftparken, som skulle ha en installerad effekt på cirka 4 GW, kan utgöra ett viktigt tillskott för att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion.

Området

Vindkraftparken Ymer planeras inom Sveriges ekonomiska zon och utanför territorialgränsen cirka 60 km söder om Karlskrona i Södra Östersjön. 

Vindkraftparken planeras omfatta cirka 710 kvadratkilometer.

Lokaliseringen är utredningsområde energiutvinning enligt Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade havsplaner 2023.

Lokaliseringen kombinerar optimala vindförhållanden med tillgänglighet, vilket underlättar både uppbyggnad och underhåll av vindkraftverken.


Fakta om Ymer

Vindkraftparken planeras omfatta upp till 270 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 360 meter. Det möjliggör en total installerad effekt på upp till 4 GW med en förväntad årlig produktion på upp till ca 20 TWh.

Installerad effekt Upp till ca 4 GW 
Areal  ca 710 km2
Antal vindkraftverk, max 270
Vindkraftverkens höjd (inklusive rotorblad), max 360 m             
Antal plattformar för transformator- och omriktarstationer  Upp till 8

Platsens lokalisering

Projektkarta | Ymer

Klicka på bilden för att zooma


Tillståndsprocessen

För att anlägga en vindpark krävs en lång rad olika tillstånd. Det första som behövs är ett tillstånd att utföra bottenundersökningar för att bedöma de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en framtida vindkraftpark och en framtida förläggning av en kraftöverföringskabel till det svenska fastlandet. Dessa undersökningar bidrar också med underlag för de tillstånd som vindkraftparken kommer att behöva i en senare tillståndsprocess.

För undersökningar och utforskning av havsbotten krävs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL). En ansökan om tillstånd att utforska kontinentalsockeln, jämlikt 3 § KSL, inlämnades i augusti 2022 och prövas av regeringen.

Undersökningar kommer att genomföras i hela undersökningsområdet i en eller flera faser. Resultaten från undersökningarna kommer att ligga till grund för beslut om lokalisering och utformning av den planerade vindkraftparken med hänsyn tagen till områdets förutsättningar och en minimerad miljöpåverkan.

Projektet är i ett tidigt skede och för närvarande pågår avgränsningssamråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd för etablering och drift av den havsbaserade vindkraftparken Ymer. Samrådet är en del i tillståndsprocessen som innebär att berörda myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten har möjlighet att yttra sig om den planerade verksamheten. För RWE innebär samrådet samtidigt en inhämtning av kunskap och förhållanden som behövs för att utveckla vindkraftparken efter platsens förutsättningar.

Den planerade miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) och lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Vindkraftparken är lokaliserad ca 10 km väster om Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. En särskild Natura 2000-prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken bedöms inte vara aktuell för vindkraftparken och det interna kabelnätet. För det fall ett Natura 2000-tillstånd i ett senare skede anses behövas omfattar samrådet även detta.

Danial Farvardini

Projektchef

Maria Andersson

Tillståndsansvarig