RWE Image

Landbaserad vindkraftspark

Projekt vindkraftsparken Spångberget

RWE Renewables Sweden AB undersöker möjligheterna att på Sveaskogs mark bygga en vindkraftpark nordväst om Alby i Ånge kommun. 

Projektet är i ett tidigt skede vilket innebär att marken fortfarande inventeras. Under år 2024 kommer vi att bjuda in berörda intressenter till samråd. Baserat på de, i dagsläget, kända förutsättningar bedöms upp till cirka 39 vindkraftverk, med en totalhöjd om 270 meter, kunna inrymmas inom området.

Anna Tibbelin

Anna Tibbelin

Projektledare

Om projektområdet

Den planerade vindparken ligger på det statliga skogsbolaget Sveaskogs mark cirka 11 kilometer väster om Ånge och fem kilometer nordväst om Alby. Strax norr om projektområdet går kommungränsen mot Bräcke.

Det område som nu utreds är cirka 32 kvadratkilometer och består huvudsakligen av produktionsskog i ett backigt landskap. Under den fortsatta projektprocessen kommer detaljerade studier och inventeringar av projektområdet att utföras.

RWE Image

Varför vindkraft vid Spångberget?

RWE utvärderar kontinuerligt områden i hela Sverige för att hitta lämpliga platser för etablering av vindkraft. Projektområdet öster om Spångberget har goda vindförhållanden samt förutsättningar för att vindkraft ska kunna samexistera med andra intressen enligt de studier som redan gjorts. Det finns dessutom en befintlig infrastruktur med skogsbilvägar inom projektområdet vilket gör att behovet av ytterligare ingrepp i naturen minskar.


Tillståndsprocessen för vindkraftsetablering på land

RWE Image

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimat- och samhällsnytta

Världen befinner sig i en klimatkris och för att vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader måste koldioxidutsläppen halveras fram till 2030. FN:s klimatpanel har i sin senaste rapport visat att utbyggnad av vind- och solkraft kan reducera de globala utsläppen med cirka 17 procent till dess. Dessa motsvarar hela Europas samlade klimatpåverkan.

Industrins, transportsektorns och det övriga samhällets omställning från fossilt till förnybart kräver stora mängder grön energi. Elförbrukningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, men är också en förutsättning för de stora industrisatsningar som nu sker i mellersta och norra Sverige, på platser precis som Ånge.

Vindkraftsparkens el kommer att levereras till stamnätet och bidra till det ökade utbudet av el som Sveriges industri behöver för att behålla svensk konkurrenskraft och arbetstillfällen.  

Genom att etablera vindkraftsparken Spångberget hoppas vi bidra till ekonomisk tillväxt och jobbskapande i Ånge kommun, särskilt inom grön energi och relaterade sektorer. Detta inkluderar potentiella nya jobb i drift, underhåll och andra tjänster kopplade till vindkraftsparken och dess infrastruktur. Under byggperioden kommer många lokala företag att leverera varor och tjänster till vindkraftsparken. Dessutom, enligt Vindkraftscentrums rapporter, genereras cirka 1000 gästnätter per vindkraftsverk under byggperioden. Deras boende och övrig konsumtion går direkt in i den lokala ekonomin.


Vi vill åstadkomma en lyckad etablering med förankring och nytta för bygden

Därför är det av största vikt att inkludera och ta hänsyn till närboende och närmiljön vid vindkraftsprojektering. Vår ambition är att skapa vindkraftsparker som är lokalt hållbara och i så stor utsträckning som möjligt gynnar bygden och den lokala utvecklingen. Vi ser att mark- och fastighetsägare har en viktig roll när det gäller att möjliggöra produktion av förnybar energi.

Del av vinsten till bygden

Vindkraft är bra för jobben, bra för klimatet och bra för elpriserna. En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Markägare som upplåter sin mark till vindkraftsprojektet ska få ersättning, närliggande fastigheter ska kompenseras och vi avsätter en del av intäkterna från kommande vindparker till så kallade bygdemedel. Det är pengar som ska bidra till lokal utveckling i form av kultur, natur, friluftsliv och idrott.

Den lokala delaktigheten är viktig för oss 

Det viktigaste för oss är att det är de lokala behoven som styr hur bygdemedlen ska användas. För att ge ett par exempel på bygdemedel till närboende  till vindkraftparken, kan pengarna användas till: startfinansiering för solcellsanläggning som förser byarna med egen el, småföretag, föreningar och upprustning av exempelvis campingen, skoterklubbarna  eller bygdegårdar.

Vi vill gärna ha dialog med lokalsamhället för att få fram förslag och idéer från kringboende om hur bygden kan utvecklas, så att pengarna ger maximal nytta för bygden.

Har du andra idéer? Kontakta gärna oss och berätta vad du tycker är viktigt!

Anna Tibbelin

Anna Tibbelin

Projektledare