RWE Image

Landbaserad vindkraftspark

Vindkraftsprojekt Spångberget

RWE Image RWE Image

RWE Renewables Sweden AB och Sveaskog bjuder nu in till tidig dialog om den planerade vindparken Spångberget i de västra delarna av Ånge kommun.

Projektet är i tidigt skede, men RWE och Sveaskog vill redan nu informera närboende och andra berörda intressenter om vad vi vet om projektet än så länge, samt samla in synpunkter som kan påverka det fortsatta arbetet.

Anna Tibbelin

Anna Tibbelin

Projektledare

Vad är tidig dialog?

Syftet med att ha en tidig dialog är dels att informera de som påverkas mest av ett vindkraftsprojekt om planerna redan tidigt i processen, och dels att samla in information om området från de som lever och verkar i närheten innan mer omfattande utredningar genomförs.

Den tidiga dialogen är inte del av den formella tillståndsprocessen och information eller synpunkter som samlas in under den tidiga dialogen utgör därmed inte del av den tillståndsansökan som så småningom lämnas in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Se längre ner på sidan för mer information om tillståndsprocessen och om när det är möjligt att lämna yttranden.


Om projektområdet

Den planerade vindparken ligger på det statliga skogsbolaget Sveaskogs mark norr om Byberget, cirka 13 kilometer väster om Ånge och fem kilometer nordväst om Alby. Strax norr om projektområdet går kommungränsen mot Bräcke.

Det område som nu utreds är cirka 32 kvadratkilometer och består huvudsakligen av produktionsskog i ett backigt landskap. Under den fortsatta projektprocessen kommer detaljerade studier och inventeringar av projektområdet att utföras.

RWE Image

Varför vindkraft vid Spångberget?

RWE utvärderar kontinuerligt områden i hela Sverige för att hitta lämpliga platser för etablering av vindkraft. Projektområdet vid Spångberget har goda vindförhållanden samt förutsättningar för att vindkraft ska kunna samexistera med andra intressen enligt de studier som redan gjorts. Det finns dessutom en befintlig infrastruktur med skogsbilvägar inom projektområdet vilket gör att behovet av ytterligare ingrepp i naturen minskar.

Vi vill utveckla bygden!

Vindkraft påverkar de som bor närmast parken. Därför vill vi gärna skapa positiva mervärden för bygden i samband med att vi bygger vindparken, till exempel för natur- och kulturmiljön. Det gör vi som en del av vårt hållbarhetsarbete och vi efterlyser förslag och idéer från de kringboende om hur bygden kan utvecklas. Några möjliga insatser skulle kunna vara att bidra till att rusta upp skoterleder och jakttorn, eller åtgärder som förbättrar för den biologiska mångfalden i området. Har du andra idéer? Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker är viktigt!


Tillståndsprocessen för vindkraftsetablering på land

RWE Image

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimat- och samhällsnytta

Världen befinner sig i en klimatkris och för att vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader måste koldioxidutsläppen halveras fram till 2030. FN:s klimatpanel har i sin senaste rapport visat att utbyggnad av vind- och solkraft kan reducera de globala utsläppen med cirka 17 procent till dess. Dessa motsvarar hela Europas samlade klimatpåverkan.

Industrins, transportsektorns och det övriga samhällets omställning från fossilt till förnybart kräver stora mängder grön energi. Elförbrukningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, men är också en förutsättning för de stora industrisatsningar som nu sker i mellersta och norra Sverige, på platser precis som Ånge.

Vi vill veta vad ni tycker!

Vi vet att planer på vindkraft ofta väcker frågor. Samtidigt har boende i området ofta värdefull information som är viktig i det fortsatta planeringsarbetet. RWE gör omfattande studier av ett område innan vi bestämmer oss för att försöka utveckla vindkraft där, men trots det är vi medvetna om att vi inte har den kompletta bilden klar för oss. Vi vill därför gärna veta hur ni som bor och lever i området använder det och vad ni tycker är viktigt vid en eventuell vindkraftsetablering.

Vi hoppas också att ni vill bidra med idéer kring hur vi kan passa på att bidra positivt till natur- eller kulturmiljövärden i samband med byggnationen, om vindparken blir verklighet. Berätta vad du tycker är viktigt! Alla synpunkter är välkomna. Svara gärna på enkätfrågorna nedan, eller använd kontaktformuläret längst ned på sidan.