RWE Image

Landbaserad vindkraftpark

Vindkraftsprojekt Kännberget

RWE Renewables Sweden AB och Sveaskog bjuder nu in till tidig dialog om den planerade vindparken Kännberget i den östra delen av Härjedalens kommun, intill gränsen mot Ljusdals kommun. Projektet är i tidigt skede, men RWE och Sveaskog vill redan nu informera närboende och andra berörda intressenter om vad vi vet om projektet än så länge, samt samla in synpunkter som kan påverka det fortsatta arbetet.

Vad är tidig dialog?

Syftet med att ha en tidig dialog är dels att informera de som påverkas mest av ett vindkraftsprojekt om planerna redan tidigt i processen, och dels att samla in information om området från de som lever och verkar i närheten innan mer omfattande utredningar genomförs. 

Den tidiga dialogen är inte del av den formella tillståndsprocessen och information eller synpunkter som samlas in under den tidiga dialogen utgör därmed inte del av den tillståndsansökan som så småningom lämnas in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Se längre ner på sidan för mer information om tillståndsprocessen och om när det är möjligt att lämna yttranden.


Om projektområdet

Den planerade vindparken ligger på det statliga skogsbolagets Sveaskogs mark cirka 14 kilometer sydost om Ytterhogdal och cirka 6 kilometer söder om Fåssjö i de östra delarna av Härjedalens kommun. Strax öster om projektområdet går kommungränsen mot Ljusdal. Projektområdet är cirka 25,7 kvadratkilometer stort och består huvudsakligen av skogsmarker i ett backigt landskap. I mitten av projektområdet finns Råtjärnberget-Djupdalsbergets naturreservat, vilket är undantaget från projektområdet.

RWE Image

Varför vindkraft vid Kännberget?

RWE utvärderar kontinuerligt områden i hela Sverige för att hitta lämpliga platser för vindkraftsetablering. Projektområdet vid Kännberget har enligt inledande studier bra vindförhållanden samt förutsättningar för att vindkraft ska kunna samverka med andra intressen. Markägaren Sveaskog är positiv till en etablering och det finns en befintlig infrastruktur av skogsbilvägar, vilket gör att behovet av ytterligare ingrepp i naturen minskar.

Vi vill utveckla bygden

Vindkraft påverkar de som bor närmast parken. Därför vill vi gärna skapa positiva mervärden för bygden i samband med att vi bygger vindparken, till exempel för natur- och kulturmiljön. Det gör vi som en del av vårt hållbarhetsarbete och vi efterlyser förslag och idéer från de kringboende om hur bygden kan utvecklas. Några möjliga insatser skulle kunna vara att bidra till att rusta upp fäbodleder eller återskapa slåtterängar i anslutning till vägbyggen för att främja den biologiska mångfalden. Har du andra idéer? Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker är viktigt!

RWE Image
Du kan se grafiken i detalj här.

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimat- och samhällsnytta

Världen befinner sig i en klimatkris och för att vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader måste koldioxidutsläppen halveras fram till 2030. FN:s klimatpanel har i sin senaste rapport visat att utbyggnad av vind- och solkraft kan reducera de globala utsläppen med cirka 17 procent till dess. Dessa motsvarar hela Europas samlade klimatpåverkan.

När industrin, transportbolagen och det övriga samhället nu ställer om från fossilt till förnybart krävs stora mängder grön energi. Elförbrukningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, till stor del drivet av de stora industrisatsningar som nu sker i mellersta och norra Sverige och som syftar till att öka Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan. 

Att bygga ut vindkraften är just nu det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att tillföra mer kraftproduktion. Ny vindkraft bidrar dessutom till att sänka elpriset för konsumenterna. Enligt beräkningar från teknikkonsulten Sweco kommer den dubblering av vindkraften som väntas ske under perioden 2022 till 2025 att sänka elpriset i Jämtland med minst 65 öre/kWh, motsvarande 13 000 kronor om året för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh.

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor närmast. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. En utredning pågår för närvarande om hur kommunernas incitament för utbyggnad av ny vindkraft kan stärkas och hur närboende kan kompenseras, och förslag ska läggas fram i mars 2023.  Det finns i dag ett brett stöd för ökad ersättning till kommunerna bland riksdagens partier. 

RWE driver på för att staten ska ge en rejäl ersättning, motsvarande fastighetsskatten, till kommuner som möjliggör ny vindkraft, samt att de bygdemedel som vindraftsaktörer betalar för att stötta lokalsamhället regleras i syfte att skapa förutsägbarhet och långsiktighet. Här kan du läsa vår VD:s debattinlägg i Östersunds-Posten.

Fler arbetstillfällen

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundamentarbeten. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Vi vill veta vad ni tycker!

Vi vet att planer på vindkraft ofta väcker frågor. Samtidigt har boende i området ofta värdefull information som är viktig i det fortsatta planeringsarbetet. RWE gör omfattande studier av ett område innan vi bestämmer oss för att försöka utveckla vindkraft där, men trots det är vi medvetna om att vi inte har den kompletta bilden klar för oss. Vi vill därför gärna veta hur ni som bor och lever i området använder det och vad ni tycker är viktigt vid en eventuell vindkraftsetablering.

Vi hoppas också att ni vill bidra med idéer kring hur vi kan passa på att bidra positivt till natur- eller kulturmiljövärden i samband med byggnationen, om vindparken blir verklighet. Berätta vad du tycker är viktigt! Alla synpunkter är välkomna. Svara gärna på enkätfrågorna nedan, eller använd kontaktformuläret längst ned på sidan.

RWE Image RWE Image

Adil Morina

Projektledare