Östavall vindkraftsprojekt i Ånge kommun

Tillståndsansökan

Under ”Information och bilagor” finns allt du kan tänkas vilja veta om vindkraftsprojektet Östavall. Här hittar du bland annat  miljökonsekvensbeskrivning, bilagor och samrådsredogörelse. Samråd för vindparken hölls under slutet av 2022, mellan den 24 oktober och 7 december. Här kan du ladda ned tillståndsansökan som har lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland i mars 2023. Ansökan har också kompletterats i två omgångar och ansökan kungjordes den 6 mars 2024. Saknar du någon information? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar? Vänligen kontakta oss

Under ”Frågor och svar” hittar du svar på vanligt förekommande frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta RWE:s projektledare med information, synpunkter eller förslag.

Om vindkraftsprojektet Östavall

 RWE Renewables Sweden AB har tidigare haft tillstånd att bygga vindpark Östavall med 36 vindkraftverk. Teknikutvecklingen och andra anpassningar möjliggör nu dubbelt så mycket förnybar el från de 17 vindkraftverk med en maximalhöjd på 290 meter som den nya ansökan omfattar.

Här berättar RWE:s projektledare mer om projektet


Fakta om Östavall

På kartan visas projektområdet för vindkraftsparken Östavall, preliminära turbinplaceringar och tillhörande vägar. Turbinerna får i första hand inte placeras utanför de turkosa områdena, och i andra hand inte utanför de gråa områdena, vilka undantar naturvärden. Samtliga vindkraftverk planeras att placeras längre bort än 2 km från bostäder.

Det orangea området i kartan anger ett stoppområde för vindkraft enligt översiktsplanen som sträcker sig 4 km från Östavall. När den nya tillståndsansökan för vindpark Östavall lämnades in i mars 2023 fanns inget färdigt förslag om stoppområde. Den nya översiktsplanen blev klar i februari 2024. De vågräta svarta strecken visar det som kallas för Skogsbygd i översiktsplanen och som anses möjligt att utvärdera för vindkraft. Dessutom finns det ett målintresse om elintensiv industri i Östavall som skulle få fördelar av lokalt producerad el. Det finns alltså olika intressen att ta i beaktande inför ett beslut om tillstyrkan.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig med frågor eller funderingar.

Projektområde

Projektområde Östavall

Klicka på bilden för att zooma

Om projektet realiseras, kan det bidra till att ge:

cirka 00

regionala årsarbeten under byggnation

cirka 00

lokala årsarbeten för RWE:s driftanställda under parkens livslängd

00 % *

Detta motsvarar ungefär 81 miljoner kronor för vindprojektet Östavall

*Läs mer under frågor och svar om vilka möjligheter som finns för ekonomisk ersättning.

Så skapar vindkraften nytta i Östavall

Vi vill åstadkomma en lyckad etablering med förankring och nytta för bygden.

Handskakning

Fler arbetstillfällen

Om projektet kan realiseras skapas nya arbetstillfällen, både regionalt och lokalt. Vindpark Östavall förväntas att tillföra cirka 80 regionala årsarbeten under byggnationen och sex lokala årsarbeten för RWE:s driftanställda under parkens livslängd. Kommunal- och landstingsskatt från regional arbetskraft uppgår enligt Vindkraftscentrums prognos till totalt 39 miljoner kronor.

Visa mindre
Fler arbetstillfällen
Hjärta

En levande landsbygd

RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början. Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i.

Visa mindre
En levande landsbygd
Dialogen

Den lokala delaktigheten är viktig för oss

Det viktigaste för oss är att det är de lokala behoven som styr hur bygdemedlen ska användas. För att ge ett par exempel på bygdemedel till närboende  till vindkraftparken, kan pengarna användas till: startfinansiering för solcellsanläggning som förser byarna med egen el, småföretag, föreningar och upprustning verksamheter.

Vi vill gärna ha dialog med lokalsamhället för att få fram förslag och idéer från kringboende om hur bygden kan utvecklas, så att pengarna ger maximal nytta för bygden.

Har du andra idéer? Kontakta gärna oss och berätta vad du tycker är viktigt!

Visa mindre
Den lokala delaktigheten är viktig för oss
Euro

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

Visa mindre
Del av vinsten till bygden
Blad

Stor miljönytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och minska klimatpåverkan. Dessutom finns det flera andra fördelar för den lokala miljön i Sverige att minska förbränningen av fossila bränslen, så som minskningar av marknära luftföroreningar, övergödning, försurning och oljespill i haven. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Visa mindre
Stor miljönytta
Grafik med pil som pekar uppåt

Mer förnybar el

Vindpark Östavall kan årligen producera upp till 0,5 TWh el och bidra till att möta Västernorrlands och Ånge kommuns ökande behov av el. Som jämförelse motsvarar elproduktionen det årliga elbehovet hos ungefär 270 000 elbilar, eller användningen av hushållsel i 100 000 villor.

Visa mindre
Mer förnybar el

Vanliga frågor och svar kring projektet

Under samrådet samlade vi in många fler frågor, dessa frågor och mer utförliga svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Den hittar du under “information och bilagor”.

Moa Rosén

Moa Rosén

Projektledare