Greenfield-projekt Elinor | RWE
Greenfield-projekt Elinor | RWE

Projekt under utveckling | Flytande vindkraft

Elinor

Avgränsningssamråd

Just nu pågår samråd för vindkraftparken Elinor. Du kan ladda ned samrådsunderlaget här.

Ladda ned

Lämna ditt yttrande

Här kan du lämna ditt yttrande avseende vindkraftparken Elinor.
Så här behandlar vi dina personuppgifter, läs mer här.

Kontakta oss

Elinor är ett av våra Greenfield-projekt, vilket innebär att vi börjar från grunden med att undersöka de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att etablera en flytande vindkraftpark i området.

RWE bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället, bidra till klimatomställningen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vindkraftparken, som skulle ha en installerad effekt på cirka 3 GW, kan utgöra ett viktigt tillskott för att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion.


Fakta om Elinor

Vindkraftparken planeras omfatta upp till 200 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 400 meter.

Total installerad effekt ca 3 GW
Areal ca 563 km2
Antal vindkraftverk, max 200
Vindkraftverkens höjd (inklusive rotorblad), max 400 m
Antal plattformar för transformator- och omriktarstationer, max 6 st

Platsens lokalisiering

Vindkraftparken Elinor planeras att uppföras ca 25 km nordväst om Gotland samt 60 km öster om Södermanlands län och 65 km öster om Kalmar och Östergötlands län.

Projektkarta | Elinor

Klicka på bilden för att zooma


Tillståndsprocessen

För att anlägga en vindkraftpark krävs en lång rad olika tillstånd. Det första som behövs är ett tillstånd att utföra bottenundersökningar för att bedöma de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en framtida vindkraftpark och en framtida förläggning av en kraftöverföringskabel till det svenska fastlandet. Dessa undersökningar bidrar också med underlag för de tillstånd som kommer att behövas i en senare tillståndsprocess.

För undersökningar och utforskning av havsbotten krävs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL). RWE genomför nu undersökningssamråd med berörda länsstyrelser och övriga myndigheter inför ansökan om tillstånd att utforska kontinentalsockeln, jämlikt 3 § KSL. Resultaten från undersökningarna kommer att ligga till grund för beslut om lokalisering och utformning av den planerade vindkraftparken med hänsyn tagen till områdets förutsättningar och en minimerad miljöpåverkan.

Projektet är i ett tidigt skede och för närvarande pågår även avgränsningssamråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd för undersökningar inför detaljplanering, etablering, drift och avveckling av den havsbaserade vindkraftparken Elinor. Samrådet är en del i tillståndsprocessen som innebär att berörda myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten har möjlighet att yttra sig om den planerade verksamheten. För RWE innebär samrådet samtidigt en inhämtning av kunskap och förhållanden som behövs för att utveckla vindkraftparken efter platsens förutsättningar.

Den planerade miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) och lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. En särskild Natura 2000-prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken bedöms inte vara aktuell för vindkraftparken och det interna kabelnätet. För det fall ett Natura 2000-tillstånd i ett senare skede anses behövas omfattar samrådet även detta.

Pegah Paykar

Projektchef

Amir Arvin

Tillståndsansvarig

* Photo credit image on top: TetraSpar Demonstrator ApS

Du kanske också är intresserad av

Fakta om vindkraft och förnybar energi

Vindkraft har stora miljömässiga fördelar och ger dessutom ekonomiska nyttor – både lokalt och regionalt.

Om de positiva effekterna

Flytande havsbaserad vindkraft

RWE äger och driver flytande vindkraftsparker över hela Europa.

Mer om flytande vind

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan byggas ut i stor skala och genom vindkraft tar vi tillvara på den nästan konstanta starka vinden till havs.

Mer om vindkraft till havs