Fakta om vindkraft och förnybar energi

Så skapar vindkraften nytta i hela samhället.

Vindkraftens positiva effekter

Vindkraft har stora miljömässiga fördelar och ger dessutom ekonomiska nyttor – både lokalt och regionalt. Arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas.


Stor och snabb klimatnytta

Varje TWh ny elproduktion från vindkraft i Sverige minskar utsläppen av växthusgaser med omkring 600 000 ton. Detta oavsett om elen används för att elektrifiera industri- och transportsektorn i Sverige, eller om den exporteras till våra grannländer där den ersätter användningen av kol och fossila bränslen. Enligt FN:s klimatpanel skulle nyproduktion av el från vind- och solkraft kunna minska de globala utsläppen av växthusgaser med 17 procent år 2030 – lika mycket som hela Europas klimatpåverkan.

Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 000 000 kWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. En ökad elproduktion på 25 GWh minskar utsläppen av koldioxid med cirka 15 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 9 000 bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Stor och snabb klimatnytta | RWE i Norden

Fler arbetstillfällen i regionen och skatteintäkter

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundament. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Kommuner och regioner med stor produktion av billig, grön el från vindkraft lockar också nya företag, vilket kan leda till fler jobb och skatteintäkter.

Fler arbetstillfällen i regionen och skatteintäkter | RWE i Norden

Möter ett ökat elbehov

Elförbrukningen i Sverige kommer att fördubblas fram till 2040, mycket på grund av elektrifieringen av industri- och transportsektorerna som idag står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Vindkraft kan byggas snabbt och därmed möta den ökade efterfrågan på el när industri och transporter elektrifieras. Den bidrar också till att hålla elpriset nere.

Möter ett ökat elbehov | RWE i Norden

Stärker Europas energisäkerhet

All förnybar el minskar beroendet av olja och gas. Det är bra för såväl Sveriges som Europas säkerhet.

Stärker Europas energisäkerhet | RWE i Norden

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

Del av vinsten till bygden | RWE i Norden

Landbaserad vindkraft

Vi har ett ägarperspektiv genom hela värdekedjan som gör oss till en stark och långsiktig aktör för energiomställningen till förnybar elproduktion i Norden.

Vår verksamhet inom landbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan byggas ut i stor skala och genom vindkraft tar vi tillvara på den nästan konstanta starka vinden till havs.

Mer om vindkraft till havs

Svenska huvudkontoret

RWE Renewables Sverige AB

Pildammsvägen 6B, vån 2
211 46 Malmö
Sverige

Danska huvudkontoret

RWE Renewables Danmark A/S

Vesterbrogade 1L
1620 Copenhagen V
Danmark

Norska huvudkontoret

RWE Renewables Norge AS

Stortorvet 7
0155 Oslo
Norge